«ӨМІР ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ»
ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЯСЫ

Журналдың редакциясы редакцияға ұсынылған мақалалардың қайсысы жариялануға тиіс екендігі туралы, ресімдеуге қойылатын талаптардың орындалуын тексеру нәтижелері және рецензиялау нәтижелері негізінде шешім қабылдайды.

РЕДАКЦИЯҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЭТИКАЛЫҚ СТАНДАРТТАР:

1) Мақаланы жариялау туралы шешім қабылдау стандарты. Қолжазбаны жариялау туралы шешім қабылдау кезінде редакция журнал саясатын басшылыққа алады және жала жабу, қорлау, плагиат немесе авторлық құқықты бұзу белгілері бар мақалаларды жариялауға жол бермейді. Мақаланы жариялау немесе бас тарту туралы түпкілікті шешімді журналдың бас редакторы қабылдайды.
2) барлық авторлардың теңдік стандарты. Редакция ұсынылған мақалалардың қолжазбаларын автордың нәсіліне, жынысына, ұлтына, шығу тегіне, азаматтығына (азаматтығына), кәсібіне, жұмыс орны мен тұрғылықты жеріне, сондай-ақ оның саяси, философиялық, діни және басқа көзқарастарына қарамастан бағалайды.
3) құпиялылық стандарты. Редакция ұсынылған қолжазба туралы ақпаратты автордан, рецензенттен (екі жақты соқыр рецензиялау кезінде), ал қажет болған жағдайда баспагерден басқа ешкімге ашпауға міндеттенеді.
4) редакция тарапынан мүдделер қақтығысын ашу стандарты. Редакция жарияланымнан бас тартылған қолжазба материалдарының автордың жазбаша келісімінсіз редакциялық алқа мүшелерінің жеке зерттеулерінде пайдаланылмауын қамтамасыз етеді. Редакциялық алқа, егер ол автормен немесе зерттеу нәтижелерімен байланысты ұйыммен қандай да бір бәсекелестік қатынастардан тұрса немесе мүдделердің өзге де қайшылықтары болса, қолжазбаны қараудан бас тартады. Редакция бәсекелес мүдделерді ашу мақаласын жариялау процесінің барлық қатысушыларынан талап етуге міндеттенеді.
5) автордың этикалық емес мінез-құлқына шағымдарды қарау стандарты. Редакция қолжазбалар мен жарияланған мақалалар авторларының әдепке жат қылықтарына қойылған әрбір талапты, оны алған уақытына қарамастан, жедел түрде қарайды. Редакция осындай наразылықтарға қатысты барабар ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндеттенеді. Егер талаптың дәлелдері расталса, онда редакция мақаланы жариялаудан бас тартуға, автормен одан әрі ынтымақтастықты тоқтатуға, тиісті теріске шығаруды жариялауға, сондай-ақ осы автордың әдепсіз мінез-құлқының одан әрі жолын кесу үшін басқа да қажетті шараларды қабылдауға құқылы.

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1) Авторлар туралы келесі ақпарат, олардың есімдерін, аффилиациясын, байланыс мәліметтерін, атқаратын лауазымы мен академиялық дәрежесі туралы мәліметтерді, авторлық профильдерге сілтемелерді қоса алғанда, “автор туралы мәліметтер”деген бөлімдегі мақалада орналастырылады.
2) Рецензенттердің есімдері авторларға және үшінші тұлғаларға хабарланбайды.

ПЛАГИАТ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

  • Мақала журналда жариялау үшін мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес редакцияға online берілу арқылы жіберіледі.
  • Плагиатты анықтау үшін журнал редакциясы: «Strikeplagiarism.com» қосымшасын пайдаланады.
  • «Антиплагиат» жүйесінде тексеру үшін мақала «doc» форматында жіберіледі.
  • Мақала жариялануға жалпы көлемінен (әдебиеттер тізімін есептемегенде) 15% – дан яғни (1 КП – 10% – дан артық емес, 2 КП – 5% – дан) аспауы тиіс.