РЕЦЕНЗЕНТТЕРГЕ ЖАРИЯЛАНЫМ ЭТИКАСЫ

Кәсіби қызмет барысында журнал рецензенттері төмендегілерді басшылыққа алады:

1) Рецензенттің редакциялық шешімдерге қосқан үлесінің стандарты. Рецензент ұсынған қолжазбаның сараптамалық бағасы редакциялық шешім қабылдауға ықпал етеді, сонымен қатар авторға қолжазбаны жақсартуға көмектеседі. Қолжазбаны жариялауға қабылдау, оны авторға пысықтауға қайтару немесе жарияланымнан бас тарту туралы шешімді редакциялық алқа рецензиялау нәтижелері негізінде қабылдайды.
2) Рецензиялау мерзімдерінің стандарты. Рецензент рецензияны редакция көрсеткен мерзімде ұсынуға міндетті. Егер қолжазбаны қарау және осы мерзімде рецензия дайындау мүмкін болмаса, рецензент бұл туралы редакцияға хабарлауы тиіс.
3) Рецензент тарапынан құпиялық стандарты. Рецензиялауға ұсынылған мақала қолжазбасы журнал таңдаған рецензиялау нысанына қарамастан, құпия құжат ретінде қаралуы тиіс. Рецензент оны бас редактордың рұқсатымен ғана көрсетуге немесе басқа адамдармен талқылауға құқылы.
4) Рецензияның объективтілік стандарты. Рецензент қолжазбаға сараптамалық бағалауды объективті жүргізуге міндеттенеді. Рецензенттің автордың жеке сынына жол берілмейді. Рецензенттің барлық тұжырымдары қатаң дәлелденіп, беделді дереккөздерге сілтемелермен қамтамасыз етілуі керек.
5) Әдебиет көздерін растау стандарты. Рецензенттер зерттеу нәтижелеріне әсер еткен, бірақ автор келтірмеген жұмыс болған жағдайда көрсетуі тиіс. Рецензент редакцияның назарын қарастырылып отырған қолжазба мен рецензентке белгілі бұрын жарияланған басқа жұмыс арасындағы елеулі ұқсастыққа немесе сәйкестікке аударуға міндетті.
6) Мүдделер қақтығысын ашу стандарты. Рецензент жарияланбаған қолжазба материалдарын автордың жазбаша келісімінсіз өз зерттеулерінде пайдалана алмайды. Рецензент автормен немесе қолжазбаға қатысы бар ұйыммен бәсекелестік, бірлескен немесе басқа қатынастарға байланысты мүдделер қақтығысы туындаған қолжазбаны қараудан бас тартуға міндетті.